mapy do celów projektowych
tyczenie budynków i innych obiektów
inwentaryzacje powykonawcze
ustalenie przebiegu granic
geodezyjne prace prawne
Kompleksowa

GEODEZYJNE ABC

GEODEZYJNE ABC

.....
ZOBACZ

OFERTA

OFERTA

.....
ZOBACZ

KONTAKT

KONTAKT

.....
ZOBACZ
solidny-geodeta.pl

O FIRMIE

KMS Geodezja to:
 • FACHOWA I KOMPLETNA OBSŁUGA
 • WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG
 • ELASTYCZNE PODEJŚCIE DO ZLECENIA

Jeżeli:

 • chcesz wykonać mapę do celów projektowych
 • szukasz zespołu geodezyjnego do kompleksowej obsługi Twojej inwestycji
 • kupiłeś działkę, potrzebujesz wyznaczyć ją w terenie
 • masz już nieruchomość i chcesz przeprowadzić jej podział
 • sąsiad nie jest przekonany co do przebiegu waszej wspólnej granicy
 • planujesz tyczenie własnego domu
 • chcesz wytyczyć i zinwentaryzować przyłącze gazu, prądu, wody, CO lub kanalizacji

Dobrze trafiłeś! Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Głównym obszarem naszych działań jest:

Nakło (i powiat nakielski)
Bydgoszcz (i powiat bydgoski)
Sępólno (i powiat sępoleński)
Żnin (i powiat żniński)

solidny-geodeta.pl

OFERTA

 • pod projekt domu, przyłączy, innych elementów zagospodarowania terenu
 • pod projekty sieci uzbrojenia terenu
 • pod projekty budowy drogi
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • inne w zależności od potrzeb klienta
 • budynków, budowli i przyłączy
 • elementów sieci uzbrojenia terenu
 • innych obiektów wymagających geodezyjnego wytyczenia w terenie
 • budynków, budowli i przyłączy (gazu, prądu, wody, CO lub kanalizacji)
 • elementów sieci uzbrojenia terenu
 • innych obiektów wymagających inwentaryzacji powykonawczej
 • wyznaczenie punktów granicznych
 • wznowienia znaków granicznych
 • stabilizacja punktów granicznych (na życzenie klienta słupkami betonowymi, rurkami metalowymi lub markowanie palikami)
 • ustalenie i przyjęcie przebiegu granic działek ewidencyjnych
 • podział nieruchomości
 • połączenie i podział nieruchomości
 • dokumentacja do celów prawnych
 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 • kompleksowa obsługa budowy
 • pomiary wysokości punktów niedostępnych
 • pomiary kontrolne obiektów technicznych
 • geodezyjne pomiary realizacyjne
 • prace nietypowe
solidny-geodeta.pl

GEODEZYJNE ABC

Zacznij od GEODETY – on wykona mapę do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych – jest to opracowanie kartograficzne, niezbędne do realizacji inwestycji budowlanej, wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych powstaje najczęściej na bazie aktualnej mapy zasadniczej, przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Mapa ta może być sporządzona w postaci papierowej lub w postaci mapy numerycznej (cyfrowej). Skala mapy dla działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500.

Zakres opracowania mapy do celów projektowych powinien obejmować teren inwestycji oraz otaczający pas, co najmniej 30m (tzw. „kołnierz opracowania”).

Czas realizacji zlecenia: skontaktuj się z nami by to ustalić

Zgłoś się do GEODETY – on dokona wytyczenia budynku w terenie i umiejscowi go na działce.

Pierwszym etapem realizacji inwestycji budowlanej jest geodezyjne wytyczenie obiektu na gruncie. Wszystkie obiekty budowlane, które wymagają wydania pozwolenia na budowę, podlegają geodezyjnemu wytyczeniu przez geodetę uprawnionego.

Tyczenie budynku ma na celu określenie położenia głównych osi konstrukcyjnych budowli/budynku lub dowolnych ich elementów. Tyczenie pozwala na realizację inwestycji zgodnie z prawem, w odpowiednich odległościach od istniejących budynków i sąsiednich nieruchomości.

 

Czas realizacji zlecenia: skontaktuj się z nami by to ustalić

W celu przygotowania projektu tyczenia należy przedstawić rzut parteru/fundamentu oraz projekt zagospodarowania terenu (PZT). Przesyłając te dane drogą elektroniczną możemy przedstawić wycenę. Koszt uzależniony jest od wielkości obiektu oraz ilości elementów konstrukcyjnych do wyznaczenia. Co do terminów to zazwyczaj umawiamy się z wyprzedzeniem kilku dni.

TAK – zgodnie z przepisami prawa budowlanego należy wytyczyć przebieg trasy przyłącza, a następnie przed zasypaniem wykopu należy dokonać pomiaru powykonawczego.

Zgłoś się do GEODETY – on wykona inwentaryzację powykonawczą.

Budynki oraz sieci uzbrojenia terenu, które wymagają wydania pozwolenia na budowę automatycznie podlegają obowiązkowi wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Polega ona na pomiarze budynku i sieci uzbrojenia terenu w celu aktualizacji treści mapy zasadniczej o nowe elementy.

Elementy podziemne sieci uzbrojenia terenu oraz ich obiekty towarzyszące należy mierzyć jeszcze w wykopie, przed ich zasypaniem. Celem pomiaru jest uaktualnienie położenia sieci uzbrojenia terenu w bazie Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu oraz określenie poprawności realizacji projektu.

Z pomiaru poinwentaryzacyjnego sporządzana jest dokumentacja, która umożliwia wprowadzenie zmian do Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Ksiąg Wieczystych.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest nie tylko potrzebna, ale konieczna. Wymagają tego od nas przepisy prawa. Jeżeli więc chcemy uniknąć problemów z odbiorem budynku – zlećmy te czynności GEODECIE.

Na początek konieczne będzie pozyskanie przez właściciela wypisu oraz kopii mapy ewidencyjnej i zasadniczej z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla nieruchomości podlegającej podziałowi. Dalsze czynności przeprowadza już GEODETA w uzgodnieniu z zleceniodawcą m.in. przygotowuje wniosek o podział, wstępny projekt podziału, mapę podziałową nieruchomości do decyzji.

Dane prezentowane w internetowych geoportalach wyświetlane są w skali i mają charakter poglądowy, zatem pomiary odległości oraz powierzchni mogą odbiegać od faktycznych parametrów danej nieruchomości. Dlatego w celu uzyskania wiedzy jaką powierzchnię/wymiary ma konkretna działka należy zwrócić się do GEODETY.

Mapy i dokumentacja geodezyjna znajdują się we właściwym miejscowo starostwie powiatowym. Okazanie granic w terenie można zlecić wykonawcy prac geodezyjnych. W przypadku zniszczonych, uszkodzonych przesuniętych znaków granicznych można zlecić ich wznowienie. W sytuacji braku wiarygodnych dokumentów określających przebieg granicy należy przeprowadzić oficjalną procedurę ustalenia przebiegu granic nieruchomości.

Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest skorzystanie z usług GEODETY. Na podstawie zgłoszenia pracy do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz analizie dokumentów geodeta przeprowadzi procedurę wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych albo ustalenia przebiegu granicy. Jeżeli w wyniku prac geodezyjnych potwierdzi się, że sąsiad wszedł na naszą działkę to najlepszym rozwiązaniem jest dialog i doprowadzenie do wspólnego porozumienia czy też w niektórych przypadkach pójścia na kompromis. W przypadku braku polubownego załatwienia sprawy należy udać się do sądu.

Ewidencję gruntów i budynków prowadzą właściwi miejscowo Starostowie i Prezydenci Miast na prawach powiatu wykonując ww. zadanie z zakresu administracji rządowej.

Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć kopię mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.  

Mapę taką można zakupić we właściwym miejscowo urzędzie miasta na prawach powiatu lub w starostwach powiatowych – w wydziale geodezji (Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Dokonamy wszelkich starań by Ci pomóc. Skontaktuj się z nami nie pobieramy zaliczek. Nie pobieramy opłat za przekazane porady.

Dobrze trafiłeś. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu.

solidny-geodeta.pl

KONTAKT

GEODETA

Głównym obszarem naszych działań jest:

Nakło (i powiat nakielski)
Bydgoszcz (i powiat bydgoski)
Sępólno (i powiat sępoleński)
Żnin (i powiat żniński)

powiat bydgoski
(gminy Białe Błota, Sicienko, Koronowo, Osielsko)

powiat nakielski
(wszystkie gminy)


powiatu sępoleński
(gminy: Sośno, Więcbork)


powiat żniński
(wszystkie gminy)


formularz

kontaktowy